Zuzmara von Haus Schladern

born: 06.03.2015

Pedigree

HD- A,

VJP, JEP (Germany)

Tsz

VaV

3x V1 (1 HPJ) 1x CAC

Vizsladatabase